Station map sample: stnmaps/shepreth

stnmaps/shepreth
Meldreth Foxton