key: ...
code: ...
location: ...
altKey:
ctrlKey:
metaKey:
shiftKey: